• 086-329-2126 , 02-542-3588
  • Sale@dnainfor.com
  • Search:


1. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความชำรุดเสียหาย ในกรณีดังต่อไปนี้
      1.1 ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
      1.2 อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
      1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ถูกซ่อมแซมดัดแปลง แก้ไข โดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ช่างของบริษัท
      1.4 ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
      1.5 สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง
      1.6 สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
      1.7 สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ
2. บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที เมื่อบัตรรับประกันถูกขีดฆ่า หรือแก้ไขทำให้บัตรรับประกันนี้มีข้อความไม่ครบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์
3. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะเครื่่องมือที่ถูกระบุในบัตรนี้เท่านั้น
4. บัตรรับประกันนี้ใช้เฉพาะกับผู้ซื้อที่ระบุอยู่ในบัตรเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่อง หรือผิดพลาดจากโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทฯรับประกันการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี
1. กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน
2. กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% - 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ และทางบริษัท จะหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง
1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน(เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
3. ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
4. นำอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
5. สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย

** กรณีสินค้าหมด
กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
1. ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
3. เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
4. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัท ฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน
สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง Online สามารถส่งเคลมได้ ที่สำนักงานใหญ่
1. ส่งสินค้าตามที่อยู่ของบริษัทฯ ด้านล่างนี้
บริษัท ดี น่า อินฟอร์เมชั่น จำกัด
8/26 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-542-3588/0863292126
2. ส่งให้กับตัวแทนจำหน่าย (Power Mall ทุกสาขา)
3. กรุณาแจ้งข้อมูลใส่ในกล่องพัสดุที่ส่งกลับ
3.1 ชื่อที่อยู่
3.2 เบอร์ติดต่อ
3.3 อาการชำรุดของสินค้า
4. ในการเคลมสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และอาจต้องใช้เอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อขายได้ เช่น ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) หรือใบเสร็จรับเงิน (Receipt) ที่ออกโดยบริษัทฯ หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ฯ
1. ค่าซากของตัวสินค้าคิดจาก ซาก = 5% ของราคาขาย
2. ค่าเสื่อมของตัวสินค้าคิดจาก ค่าเสื่อม = (ขาย-ซาก)/ประกัน×วันที่ใช้ไป
ดังนั้น กรณีเสนอคืนเงินดังนี้ คืนเงิน = ราคาขาย – ค่าเสื่อมของตัวสินค้า
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี การดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรอง
2. การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล
3. ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งาน อุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าสินค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน
การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น
4. หมายเลขประจำเครื่องถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย
5. การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็น อุปกรณ์เสริม ( accessories) หรือเป็น อุปกรณ์ใช้สิ้นเปลือง ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือหมดอายุเนื่องจากการใช้งาน หรือเสื่อมตามอายุของสินค้า เช่น แบตเตอรี่ เป็นต้น
1. การประกันสินค้าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าและสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับแต่ละรุ่น
2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก
2.1 สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้ บนชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.2 ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงทุกชนิด เช่น มีมดเข้าไปทำรัง หรือฉี่หนู เป็นต้น
2.3 ความเสียหายจากการขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ
2.4 โปรแกรมที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง รวมถึงไวรัสต่าง ๆ
2.5 ความเสียหายจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง
2.6 การซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
2.7 การดัดแปลงที่ผิดจากข้อกำหนดจากผู้ผลิต
3. บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที เมื่อบัตรรับประกันถูกขีดฆ่า หรือแก้ไขทำให้บัตรรับประกันนี้มีข้อความไม่ครบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์
1. การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก, ชุดทำความร้อนชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ
2. การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีดังต่อไปนี้
2.1 ความเสียหายโดยมีสาเหตุจาก การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2.2 ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
2.3 การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น
3. บริษัทฯ จะยกเลิกการรับประกันทันที เมื่อบัตรรับประกันถูกขีดฆ่า หรือแก้ไขทำให้บัตรรับประกันนี้มีข้อความไม่ครบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่สมบูรณ์

** การใช้หมึกเทียบเท่า, หมึกเติม, หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย
** การรับประกัน Printer จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ